ACCENTIA ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESES

Logo Accentia

Serveis Laborals

L’àrea de gestió de personal i seguretat social realitza una aproximació completa a l’àrea administrativa laboral de les empreses. Tots sabem la important repercussió social que tenen els amplis i continus canvis en la legislació laboral aplicable; per aquest motiu considerem de gran importància la correcta gestió de l’administració de personal i el seu assessorament puntualment actualitzat. Entre d’altres, els nostres serveis en aquesta àrea són els següents:

 • Assessorament i gestió laboral
 • Altes d’empresa a la Seguretat Social, diligència de llibres laborals i comunicació d’obertura de centres de treball
 • Confecció de nòmines i liquidacions d’assegurances socials
 • Confecció i tramitació de contractes laborals i pròrrogues
 • Assessorament específic sobre els tipus de contractes i possibles bonificacions en matèria de Seguretat Social
 • Altes, baixes i convenis d’empresa
 • Representació davant la Inspecció de Treball
 • Assistència davant el Servei de Conciliacions Individuals del Departament de Treball
 • Càlculs i estudi de pensions de jubilació, invalidesa i viduïtat
 • Confecció de les liquidacions periòdiques d´IRPF
 • Confecció del Resum anual de les retencions de treballadors i professionals amb els corresponents certificats de renta
 • Tramitació dels documents d’alta i baixa dels treballadors davant les Mútues de Treball
 • Confecció del calendari laboral
 • Estudi de costos laborals