ACCENTIA ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESES

Logo Accentia

Serveis Fiscals

La nostra àmplia experiència en l’àmbit de la gestió fiscal de l’empresa  ens ha demostrat que els continus canvis a l’entorn legal impliquen tant un assessorament com una planificació fiscal en què s’optimitzin els recursos que la llei ens permet i contribuir en allò necessari. Per aquest motiu, el nostre departament està capacitat per obtenir una àmplia flexibilitat i visió empresarial global molt important per a una correcta externalització dels recursos de la gestió i l’assessorament  fiscal. Entre d’altres, els nostres serveis en aquesta àrea són els següents:

 • Assessorament i gestió tributària
 • Alta d’activitats i declaració censal tributària
 • Impost sobre Societats
 • Pagaments a compte de l´Impost  sobre Societats
 • Impost sobre la renda de les persones físiques
 • Liquidacions trimestrals de l´Impost sobre el Valor Afegit, IVA.
 • Liquidacions trimestrals de retencions sobre lloguers
 • Liquidacions trimestrals de IRPF d’activitats empresarials i   professionals
 • Estimació directa i simplificada
 • Estimació objectiva ( mòduls )
 • Declaracions de Resums anuals d´IVA i d'IRPF
 • Representació i assistència tècnica d’inspeccions tributàries
 • Planificació fiscal
 • Qualsevol altre tribut fiscal que pugui afectar la seva empresa